Podmínky užití

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.imandragora.cz je Silvie Dolejší, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.imandragora.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly. Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.imandragora.cz s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.imandragora.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Ukončení / Omezení přístupu

Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení ukončit nebo omezit Uživateli přístup k tomuto portálu a s ním souvisejícím službám nebo jeho části kdykoli bez oznámení.

Ochranné známky

Některé názvy, produkty a společnosti uvedené na tomto portálu, mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Copyright

Veškerý materiál na těchto stránkách je určen pouze pro legální použití v souladu s platnými právními předpisy. Žádné informace uvedené na těchto stránkách není dovoleno kopírovat, distribuovat nebo nějak předávat firmám a třetím osobám pro komerční využití bez výslovného písemného souhlasu Silvie Dolejší. Silvie Dolejší si vyhrazuje veškerá autorská práva (včetně vlastnických a intelektuálních práv).